ABABSverige

Etiska riktlinjer

Vi är samhällsmedlemmar och tryggar säkra arbetsförhållanden

Vi följer gällande lagar, förordningar och avtal i all vår verksamhet och förpliktar också våra underleverantörer och varuleverantörer att handla i enlighet med dessa. I vår verksamhet har vi nolltolerans mot mobbning, mutor, korruption och grå ekonomi.

Säkra arbetsförhållanden är en del av vår mission: Säkerhet och produktivitet för byggarbetsplatsen. Allt vi gör vid Telinekataja grundar sig på säkerhet och den omfattar både vårt eget arbete och de tjänster vi erbjuder våra kunder. Varje person som är involverad i Telinekatajas verksamhet måste kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt, både fysiskt och psykosocialt sett, och få den lön som hen har rätt till för sitt arbete. Som tjänsteleverantör är vi fast beslutna att endast leverera säkra lösningar och kompromissar inte med kraven för att nå egen fördel.

Genom vår uthyrningsverksamhet främjar vi cirkulär ekonomi och minsta möjliga användning av jungfruliga naturresurser, samt fäster uppmärksamhet också vid övrig konsumtion. På så sätt kan vi för egen del bidra till en trygg vardag för kommande generationer.

Vardagen i arbetsgemenskapen för anställda vid Telinekataja

Arbetsgemenskapens medlemmar är alla olika och vi respekterar alla medlemmar i vår arbetsgemenskap eller våra intressentgrupper, oavsett bakgrund. Till vardagen på Telinekataja hör inte trakasserier eller integritetskränkning av något slag, mobbning på arbetsplatsen eller psykisk eller fysisk bestraffning, eller hot om sådan bestraffning.    Vi behandlar alla medlemmar i vår arbetsgemenskap lika, oavsett exempelvis ålder, kön, fysiska egenskaper, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk tillhörighet. Allt beslutsfattande som rör individer bygger på objektiva kriterier och kvalifikationer såsom erfarenhet, utbildning och kompetens.

Varje medlem i arbetsgemenskapen ska respektera andras arbete, oavsett ställning. Det egna beteendet och kvaliteten på det egna arbetet får inte vara ett hinder för andra att utföra sina uppgifter. Var och en måste få och i gengäld ge stöd när det behövs.

Företagskultur och verksamhetsförutsättningar

Företagets värden skapar förutsättningarna för all vår verksamhet och ligger också till grund för företagets kultur och ägande. En diskuterande och öppen företagskultur är en förutsättning för vår framgång i vardagen och är på allas ansvar. Vi kan bara lyckas i vår affärsverksamhet genom att arbeta tillsammans och uppskatta varandras arbete och professionalism, oavsett personens ställning. Varje person som har anknytning till företagets verksamhet ansvarar för en sådan hållbar praxis i den egna uppgiften som inte bara beaktar affärsverksamheten utan också andra medlemmar i arbetsgemenskapen och miljön.

En förutsättning för en stark och positiv företagskultur är att alla kan uppleva ägarskap över sitt eget arbete. Ägarskapet uppstår från definierade ansvarsområden och befogenheter samt från en atmosfär där vi litar på allas handlingar och yrkeskompetens. En atmosfär av förtroende skapar en grund för samarbete.   Vår förtroendefulla atmosfär bygger på öppenhet, på att ta ansvar för det egna arbetet och egna handlingar samt på respekt för andra. En väsentlig del av ansvarstagandet bygger på kontinuitet och förutsägbarhet samt på att fatta beslut utan onödiga fördröjningar, så att förtroendet för företagets beslutsförmåga inte skadas och ingen hamnar i pinsamma situationer inom intressentarbetet på grund av obeslutsamhet i sin egen vardag.

Telinekatajas operativa verksamhet är uppdelad i flera olika enheter och många olika projekt. Beslut som fattas måste på alla nivåer leda till det bästa resultatet för företaget som helhet, även om det bästa beslutet med hänsyn till företagets övergripande intresse kan strida mot intressena hos en enskild enhet eller ett projekt.