ABABSverige

Destia valde Telinekataja till partner för breddning av Allikkobron

Uleåborg–Kemi-projektet på riksväg 4 har medfört totalt åtta brobyggplatser för Telinekataja, varav två har uppförts på entreprenad av Destia. – Isolerings- och tätningsarbetena måste utföras i skydd för vädret. Behovet av väderskydd beror på objektets storlek och omständigheterna. I samband med Allikkobrons entreprenad var man tvungen att skydda ett 123 meter långt och 10 meter brett område. Väderförhållandena och den översvämmade Kiminge älv medförde egna utmaningar, säger Destias platschef Tuomas Puolimatka.

Oulu Destia

Uleåborg–Kemi-projektet på riksväg 4 inleddes år 2017 och omfattar olika former av planering och byggande av infrastruktur. Syftet med den omfattande helheten är att förbättra stråk och broar för att möjliggöra smidigare trafik och förbindelser på tillväxtområdet.  Flera entreprenörer har deltagit i projektet, som slutförs hösten 2021. Telinekatajas väderskydd har utnyttjats vid åtta brobyggen. Destia har varit entreprenör för två av brobyggena.

– Ett av våra projekt har varit att bredda Allikkobron, som korsar Kimingo älv. Entreprenaden sker enligt modellen ”planera och implementera” (PI), som i det här fallet bland annat omfattar breddning av tre broar, nytt bullerskydd och byggandet av en trefilig omfartsväg, säger Tuomas Puolimatka.

I utmanande förhållanden delar sig väderskyddet

Man kan utgå ifrån att tidsplanerna för brobyggen är snäva, men vid byggande av infrastrukturbyggande måste man alltid vara beredd på förändringar och överraskningar. Allikkobrons bygge bromsades särskilt av växlande väderförhållanden.

– Kiminge älv strömmade kraftigare, vattennivån steg och älven började svämma över, vilket skadade den tillfälliga reservbron. Till slut var man tvungen att helt bygga om reservbron. Det är ett arbetsintensivt och tidskrävande jobb. Till en början ville vi isolera Allikkobron med ett väderskydd, men på grund av förändrade trafikarrangemang beslutade vi oss för att dela upp det, förklarar Puolimatka.

Installatörer på jobb dygnet runt

Sedan sommaren 2020 har Telinekatajas enhet i Uleåborg kontinuerligt haft brobyggen på gång vid 1–2 byggarbetsplatser i taget. Helheten, som startade i Uleåborg, slutar med projektets åttonde bro, Maksniemi.

Varje bro är sitt eget projekt. Som ofta är fallet med brobyggen har även arbetet vid Allikkobron krävt mycket noggrann planering för att lyckas. Vanligen kan man inte fullständigt kapa broförbindelsen, utan måste trygga trafiken på sätt eller annat. Broar är krävande objekt inte bara i fråga om byggande, utan även när det gäller väderskydd.

– Då området som skulle skyddas var 123 meter långt och 10 meter brett kom installatörernas attityd och yrkeskunnighet väl till pass. Väderskyddet installerades natt och dag i fyra dygn. Det var på plats i totalt tre veckor och tog ungefär tre dagar att ta ner, säger Telinekatajas förman Teemu Kaijala.

ABAB Sverige

Med gedigen expertis, kompetent planering, finsk sisu och muskelstyrka nådde man det önskade resultatet. – Överlag har väderskyddet fungerat bra. Trots förändringarna har installationerna och nedmonteringen hållit tidtabellen, säger platschef Tuomas Puolimatka från Destia. 

ABAB Sverige

Som ofta är fallet med brobyggen har även arbetet vid Allikkobron krävt mycket noggrann planering och schemaläggning för att lyckas. – Väderskyddet installerades natt och dag i fyra dygn, säger Telinekatajas förman Teemu Kaijala.

”Enligt överenskommen tidtabell – trots förändringarna”

Med gedigen yrkeskunnighet, kompetent planering, finsk sisu och muskelstyrka kunde man trots allt nå önskat resultat även på Allikko-brobygget. Teemu Kaijala upplever att Telinekataja har den nödvändiga beredskapen och flexibiliteten för den här typens utmaningar samt god förmåga till växelverkan och problemlösning.

– I samband med infrastrukturobjekt framhävs snabb respons, kontinuerlig kommunikation och en god samtalsförbindelse. Det måste också finnas resurser att reagera. Vi behöver starka armmuskler för att snabbt kunna leverera ett stort väderskydd mitt i sommaren, säger Teemu Kaijala.

Att projektet framskred en fil i taget medförde egna utmaningar för jobbet. Enligt Teemu Puolimatka från Destia behövdes väderskyddet från Telinekataja verkligen.

– Vi är nöjda med samarbetet. Överlag har väderskyddet fungerat bra. Installationerna och demonteringen har hållit tidtabellen trots förändringarna. Vi tycker det är fint att Destia och Telinekataja kommunicerat öppet och aktivt från första början. Vi har reagerat fint vid förändringarna!

Du kanske också är intresserad av

Vi ger vår julklapp till Östersjön
Väderskydd på Viraskolan visar vägen